XE TẢI HYUNDAI

Tải trọng (kg): 3.490

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 3.490

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 3.490

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7300

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7300

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7300

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7150

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7150

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7150

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7150

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7150

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7150

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 1.550

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 1.550

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 1.550

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 1.550

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 2400

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 2400

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 2400

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 2400

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 6750

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 6750

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 6750

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 6750

Giá bán: Liên Hệ

XE KHÁCH HYUNDAI

Tải trọng (kg): 3680

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 1280

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 1885

Giá bán: Liên Hệ

XE TẢI NẶNG HYUNDAI

Tải trọng (kg): 15000

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): HD320:19 Tấn|| HD260: 15 Tấn

Giá bán: Liên Hệ

XE ĐẦU KÉO HYUNDAI

Tải trọng (kg): Khối lượng kéo theo cho phép TGGT (Kg): 38,720

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): Tải trọng kéo theo thiết kế/cho phép TGGT: 70.000/38.700 kg

Giá bán: Liên Hệ

XE CHUYÊN DỤNG HYUNDAI

Tải trọng (kg): 15000

Giá bán: Liên Hệ

Tải trọng (kg): 7 Khối

Giá bán: Liên Hệ